Tverų Logotipas
Mūsų rėmėjai:
Tverų herbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lietuvos Leader Leader Kaimo Plėtros Fondas

DĖMESIO!

Paskelbta 2020-02-05

Atgal į visas naujienas

Naujienos nuotrauka

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 11

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemones:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPS priemonė „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“

(kodas LEADER-19.2- 6.2)

 

Remiamos veiklos: remiami projektai, skirti ne žemės ūkio sektoriaus ekonominei veiklai kaimo vietovėse pradėti, įskaitant produktų gamybą ir pardavimą, paslaugų teikimą ir kt.

Projekte turi būti kuriamos naujos darbo vietos ypač jaunimui iki 40 metų.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: privatūs juridiniai asmenys (labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės) arba fiziniai asmenys, ūkininkai ir dirbantys su individualios veiklos pažyma.

Paramos gavėjo pobūdis: privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys, užsiimantys ne žemės ūkio sektoriaus ekonomine veikla.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 244 590,00 Eur; didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

48 918,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • iki 50 proc. (kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus).
  •  iki 70 proc. (kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia  privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims)).

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPS priemonė „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“

(kodas LEADER-19.2- 6.4)

 

Remiamos veiklos: remiami projektai, skirti ne žemės ūkio sektoriaus ekonominei veiklai kaimo vietovėse plėtoti, įskaitant produktų gamybą ir pardavimą, paslaugų teikimą ir kt.

Projekte turi būti kuriamos naujos darbo vietos ypač asmenims iki 40 metų.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: privatūs juridiniai asmenys (labai mažos, mažos įmonės) arba fiziniai asmenys, ūkininkai ir dirbantys su individualios veiklos pažyma.

Paramos gavėjo pobūdis: privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys, užsiimantys ne žemės ūkio sektoriaus ekonomine veikla.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 195 660,92 Eur,

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

48 915,23 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • iki 50 proc. (kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus).
  • iki 70 proc. (kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia  privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims)).

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“

(kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

Remiamos veiklos: remiami projektai, skirti ne žemės ūkio sektoriaus NVO socialinio verslo kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse. Projektais siekiama kurti ir plėtoti vietos bendruomenei reikalingas paslaugas bei kitus verslus, didinančius kaimo vietovių patrauklumą bei skatinančias kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą.

Remiamos įvairios bendruomeninės paslaugos susijusios su socialinės pagalbos savo bendruomenės nariams teikimu, bei įvairių bendruomeninių paslaugų kūrimu ir plėtra (tai ypač aktualu bendruomeninėms organizacijoms, kurios susitvarkė patalpas Kaimo plėtros 2007-2014 metų programos lėšomis).

Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys.

Paramos gavėjo pobūdis: nevyriausybinė organizacija (išskyrus VVG).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 78 213,00 Eur,

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

39 106,50 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

VPS priemonė „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos sritis „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“

(kodas LEADER-19.2- 4.2)

 

Remiamos veiklos: remiami projektai, skirti žemės ūkio sektoriaus ekonominei veiklai kaimo vietovėse kurti ir (arba) plėtoti, įskaitant produktų gamybą, pardavimą, perdirbimą ir rinkodarą. Pagal veiklos sritį remiamos veiklos:

  • žemės ūkio produkcijos perdirbimas ir (ar) rinkodara;
  • perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • naujų inovacijų diegimas.

Projekte turi būti kuriamos darbo vietos ypač asmenims iki 40 metų.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: privatūs juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys.

Paramos gavėjo pobūdis: privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio sektoriaus ekonomine veikla.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 293 423,34 Eur; didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

48 903,89 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • iki 50 proc. (kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus).
  •  iki 70 proc. (kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia  privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims)).

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 811 887,26 Eur  iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.trvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Sedos g. 6, Telšiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. vasario 5 d., 8.00 val. iki 2020 m. kovo 16 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Telšių rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sedos g. 6, Telšiai. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens. Visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti), jeigu su vietos projekto paraiška teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti). Juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti.  Jeigu vietos projektą teikia fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba vietos projekto paraišką pateikti tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Kitokiu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Telšių rajono vietos veiklos grupės būstinėje Sedos g.6, Telšiai ir telefonais +370 616 38 484; +370 616 57 746 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

 

Telšių rajono vietos veiklos grupės informacija1 slide SineWave